تو رو آغوش می گیرم هوا تاریك تر میشه

كاش زودتر خوابیده بودم حتا یك دقیقه ... و قد یك دقیقه بیشتر هم این خواب ادامه پیدا می كرد برای من حكم یك قرن رو داشت ...

مرد می خونه و ما پا به پاش بشكن می زنیم و سر ابیاتی كه به حس و حالمون نزدیكه سرمونو بالا میاریمو به هم نگاه می كنیم. مرد میگه موسیقی خراسانیه و وقتی خوندنش تموم میشه منو تو و چند نفر دیگه كه دورش حلقه زدیم براش دست می زنیم ما با شدت بیشتری ... به وجد اومدیم از اون بیت هایی كه وصف حالمونه ...

كاش خواب به خواب می رفتمو این خواب تمومی نداشت ... من اینجام روی تخت و دارم جون می كنم برای بلند شدن چون تا شیش صبح بیدار بودم گرما از پشت گردنم تا كف پاهام ادامه داره و من حال اینكه كولر رو بزنم ندارم و جای این بالش سوسیسی كوفتی باید تو رو بغل می كردم و یه دل سیر می خوابیدم. 

با بوسه های آتشین با خنده های دلنشین

گه مست و هوشیارم كنی

گه خواب و بیدارم كنی ...خدا از دست های تو به من نزدیك تر میشه ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.