نصفِ شبانه ها

دلم همسرمم می خواد، هم همسرم هم گوجه ... راستینم می خوام ... بشینم باهاشون خاله بازی کنم، بعد گریه شون گرفت یا جیش کردن بندازمشون ور دل ماماناشون. راستین قصه تعریف کنه با اون زبون شیرینش همسرم برام شوت های بلند بزنه با پاهاش و ذوق کنه وقتی توپ می خوره به در و دیوار گوجه هم لودگی از خودش در بیاره و با دندونای خرگوشیش بگه دَدَ یا به به رو بع بع ادا کنه و دلم غش بره واسش ...


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.