پروژه تاثیر تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه زنی بذر گلرنگ

پروژه تاثیر تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه زنی بذر گلرنگسمینار کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گروه زراعت، چکیده: خشکی و شوری از تنشهای بسیار مهم در کاهش رشد و تولید گیاهان می باشد. در این راستا به منظور ارزیابی اثر تنش در خشکی و شوری و جوانه زنی بذر ارقام گلرنگ اصفهان آزمایشی به صورت فاکتویل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار انجام شده، فاکتورهای آزمایشی..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.